ประวัติ

Download My CV (.pdf) [Updated: 26 มิ.ย. 57]

JaM_248-v1รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์

 • อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการทดสอบผู้บริโภค แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUSCR)

การศึกษา

 • Ph.D.(Food Science) University of Massachusetts, 2542
 • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535
 • วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532

การสัมมนาและการฝึกอบรม

 1. [21-23 ก.ค.51] Overview and update of Sensory Discriminative Tests, and their Practical Applications in a Food System, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
 2. [20-23 พ.ค.51] Assessors for ISO/IEC 17025 : 2005, The Department of Medical Sciences
 3. [22-25 เม.ย. 51] การทำเหมืองข้อมูลประยุกต์สำหรับพัฒนาตัวแบบทำนาย รุ่นที่ 1, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 4. [29-31สค.50] Canned Tuna Sensory Workshop, Department of Fisheries Fish Inspection and Quality Control Division Thailand

 5. [3-5 ก.ย. 50] ความต้องการของผู้บริโภคและการพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6. [27-28 ส.ค.50] Frozen Shrimp Sensory Workshop, Department of Fisheries Fish Inspection and Quality Control Division Thailand

 7. [22-24สค.50] Practical Application of Discriminant, Logistic Regression and McNemar Analyses in Food Industries, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8. [4-7 ส.ค. 50] Using Sensory Evaluation and the Descriptive Analysis Process for Successful Marketing, Tragon Corporation
 9. [7-9 มี.ค.50] หลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO22000 : 2005, สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 10. [22-23 พ.ย.49] Advance Statistical Procedures and Designs for Consumer and sensory Data analyses and Interpretation, ม.ขอนแก่น
 11. [23-25 พ.ย.48] Food And Feed Extrusion Technology 2005, Food Industry Engineering and IFRPD,Kasetsart University
 12. [28-29 ต.ค.48] Compusense  five Training Course, Compusense
 13. [18-May-47] Near Infared Spectroscopy : Principles and Routine Applications, The Japan – Thailand Joint Symposium on Nondestructive Evaluation Technology
 14. [29-30 ต.ค.45] การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับสถิติขั้นสูง, สมาคมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
 15. [25 เม.ย.43] การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์หลักสูตรที่ 5-7, 11, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 16. [2-4 มี.ค. 42] การปฏิบัติการผลิตที่ดีและการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติสำหรับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง, รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล

Comments are closed.