ประสบการณ์

ด้านการบริหาร

 • 1 กพ. 2551 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2 ตค. 2549 – 31 มค. 2551 รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและถ่ายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2548-2549 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
 • 2543-2547 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
 • 2543-2545 กรรมการสภาข้าราชการ ม.เกษตรศาสตร์

ความร่วมมือทางวิชาการ ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ

 • 2548-ปัจจุบัน ความร่วมมือทาง Sensory กับ Prof. Edgar Chambers IV, Kansas State University, USA.
 • 2552-ปัจจุบัน ความร่วมมือทาง Sensory กับ Prof. Dominique Valentine, AgroSup, Dijon, France ภายใต้ทุน Franco-Thai
 • 2552-ปัจจุบัน ตัวแทนประเทศไทย Asian NIR Consortium
 • 2552-ปัจจุบัน ตัวแทนประเทศไทยในการเป็น organizing committee จัดการประชุมนานาชาติ Pangborn 2011

การบริการวิชาการ

 • 2552-ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2545-ปัจจุบัน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานตีพิมพ์ในวารสาร KU-Journa,l Journal of Food science,วารสารสงขลานครินทร์
 • 5 กพ. 2553 การทำประชาพิจารณ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร “พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ ประสาทสัมผัส”
dict
 • 8-11 ธค. 2552 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภคร่วมับ  DR. Dominique Valentine
IMG_4553

Comments are closed.