สวพ.มก.(KURDI)

การดำรงตำแหน่ง

 • 1 กพ. 2551 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย
 • 2 ตค. 2549 – 31 มค. 2551 รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานและถ่ายทอดงานวิจัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ด้านประสานงานวิจัย

-คณะทำงานพิจารณาข้อเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย  มก.ตั้งแต่ปี  2550 จนถึงปัจจุบัน

-คณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนวิจัย  มก.  ปี  2552

-คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์  มก.

-คณะทำงานจัดสัมมนานำเสนอรายงานการวิจัยโครงการสนับสนุนวิจัยเพื่พัฒนาวิจัยรุ่นใหม่

-คณะทำงานโครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้าวโพด

-คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินปัญญา  มก.

 • ด้านวิชาการ

-คณะกรรมการจัดทำวารสารเกษตรศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์

-คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเรื่องภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม

-รองประธารกรรมการฝ่ายวิชการการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 47และ48

 • ด้านประยุกต์และถ่ายทอด

-คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

-คณอนุกรรมการจัดนิทรรศการงานวิจัย  ในงานวันเกษตรแห่งชาติ  ประจำปี  2549-ปัจจุบัน

-คณะกรรมการปฏิบัติการพื้นที่  การจัดงาน  “เพื่อไทย  พ้นภัย  พึ่งใจ  เพื่อนพึ่งพา  (ภาฯ)” และสวนอัมพรเกษตรแฟร์

 • ด้านการพัฒนาบุคคลากร

-คณะอนุกรรมการกองทุน  สวพ.มก.ประเภทส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

-คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของ  สวพ.มก.

-คณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประกวดนวัตกรรมของ  มก.  ปี  2551จนถึงปัจจุบัน

-ผู้แทน  มก.เป็นอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร

-คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานนวัตกรรม  มก.

 • ด้านงานบริหารและการประกันคุณภาพ

-ประธานคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี พศ.2551แล2552 ของสวพ.มก.

.-คณะทำงานการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy  Map) ของ  สวพ.มก.

-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  สวพ.มก.

-คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ  สวพ.มก.

-คณะกรรมการพัฒนางานของ  สวพ.มก.

-คณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรในสังกัด  สวพ.มก. ประจำปี

-คณะกรรมการจัดกงานและกิจกรรมเนื่องในวาระครอบรอบวันก่อตั้งสวพ.มก

-คณะกรรมการประกันคุณภาพของ  สวพ.มก.

ภาพกิจกรรม

 • การวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี
.        . DSC_0137-v1 DSC_0048-v1
 • กรรมการการจัดนิทรรศการงานวิจัย”บนเส้นทางงานวิจัย”ในงานเกษตรแฟร์ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
Kaset-Fair-53
 • งานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง สวพ.มก.
Kurdi 31 DSC_0212
 • การสัมมนาบุคคลากร นอกสถานที่ 18 – 19 กย.2552 กาญจนบุรี
SANY0013 SANY0026
 • การทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่
IMG_1706 Picture 120
 • การมอบรางวัลและเชิญชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างผลงาน
DSC_0021 DSC_0027
 • การจัดสรรทุนวิจัย ให้กับนักวิจัย
new researcher
 • การติดตามประเมินผล การดำเนินการวิจัย
DSC_0052 DSC_5236
 • การนำชาวต่างชาติเยี่ยมชม สวพ.มก.
DSC_0255

Comments are closed.