สิทธิบัตร/ข้อมูลลิขสิทธิ์

[ Journal | Conference and Symposium | สิทธิบัตร/ข้อมูลลิขสิทธิ์ | รางวัล ]


Tool-Photo_0054diagram

  • ข้อมูล ลิขสิทธิ์ โปรแกรม “เครื่องวัดค่าความกรอบของอาหารจำพวกขนมขบเคี้ยว”, เลขคำขอ 46084, สัญลักษณ์ ว1/889, ยื่น 12 เมษายน 2545, ตอบรับ 21 พฤษภาคม 2545, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
    อนันต์ ผลเพิ่ม, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สิริศักดิ์ จินศิริวานิชย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Comments are closed.