รางวัล

[ Journal | Conference and Symposium | สิทธิบัตร/ข้อมูลลิขสิทธิ์ | รางวัล ]


TCS6-v1

  • มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย มกราคม 2546.การประเมินคุณภาพข้าวเจ้าของไทยด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้ อินฟราเรด.
  • ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2550

Comments are closed.