งานวิจัย

nir1nir2textureIMG_4526

Research Area

 • Texture and textureevaluation , Rheology
 • Sensory evaluation
 • Non destructive measurement using Near Infrared Spectroscopy (NIRS)
 • Consumer test


ทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก

ฐานะหัวหน้าโครงการ

 • 2550 การศึกษาเกณฑ์ความเผ็ดของซอสพริก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • 2549 การพัฒนาหลักและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • 2546 การประเมินคุณภาพข้าวเจ้าของไทยด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟาเรด มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


ทุนวิจัย สวพ.มก.

ฐานะหัวหน้าโครงการ

 • 2553 การหาปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด และปริมาณแคปไซชินในผลิตภัณฑ์ซอสพริกและน้ำจิ้มไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปี ย่านใกล้อินฟราเรด
 • 2553 การประยุกต์ใช้เทคนิคจมูกอิเล็กโทรนิคในการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์กะทิไทย
 • 2552 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค
 • 2552 การตรวจสอบปริมาณผงชูรสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
 • 2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดขนุนทอดสุญญากาศและการทดสอบการยอมรับ
 • 2551 การตรวจสอบปริมาณความชื้น และค่าเพอร์ออกไซด์ในมันฝรั่งทอดกรอบโดยใช้เครื่องสเปกโทรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
 • 2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมนึ่งจากแป้งข้าวหอมมะลิสูตรลดพลังงานและน้ำตาล
 • 2550 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค
 • 2550 การตรวจสอบความชื้น และค่าเพอร์ออกไซด์ในมันฝรั่งทอดกรอบโดยใช้ใช้เครื่องสเปกโทรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
 • 2550 การพัฒนาคำศัพท์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณา
 • 2550 การศึกษาอิทธิพลของชนิดน้ำตาลที่มีผลต่อความเผ็ดในน้ำจิ้มไก่
 • 2550 โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสื่อต่าง
 • 2549 การพัฒนามาตรฐานวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
 • 2549 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ำจิ้มไก่
 • 2549 การออกแบบวิธีการวัดค่าและซอฟแวร์การวัดค่าความกรอบเพื่อใช้ในอ…
 • 2548 การพัฒนามาตรฐานวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
 • 2548 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ำจิ้มไก่

ฐานะผู้ร่วมโครงการ

 • 2553 การจัดการความรู้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2553 การควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเทคนิค การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
 • 2552 การจัดการความรู้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเจิร์มถั่วเหลืองสำหรับผู้หญิงวัยทอง
 • 2552 การพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลไม้กวนเพื่อเป็นของฝากเอกลักษณ์
 • 2552 การศึกษาคุณสมบัติเคมีกายภาพของแป้งผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียว
 • 2552 การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ
 • 2551 การจัดการความรู้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2551 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเค้กเนยและมัฟฟินจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ
 • 2551 การผลิตสีธรรมชาติจากใบอ่อนของข้าวงอกและการใช้ประโยชน์
 • 2551 การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ
 • 2550 การพัฒนาแป้งเค้กเนยและมัฟฟินลดพลังงาน/โคเลสเตอรอล จากแป้งข้าวเจ้าหอมมะลื
 • 2550 การพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลไม้กวน
 • 2550 การพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลไม้กวนเพื่อเป็นของฝาก
 • 2550 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเจ้าเมล็ดยาวหุงสวย
 • 2550 โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย
 • 2549 การวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ำมันปาล์มแบบวิธีไม่ทำลาย

Comments are closed.