งานสอน

รายวิชาที่รับผิดชอบ

054101    อุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป
054111    อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
054341    การวัดค่าปัจจัยคุณภาพทางเคมีและกายภาพ
054343    ปฏิบัติการการวัดค่าคุณภาพทางกายภาพ
054443    ระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร
054445    การจัดการและการประเมินผลการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร
054459    โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
054491    ระเบียบวิธีวิจัย
054511    การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
054548    การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
054591    ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
054543    เนื้อสัมผัสและการประเมินค่า
054691    ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

  • ประธานที่ปรึกษานิสิตปริญญาเอก [2550] ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
JaM_403-1
PDS5

การส่งเสริมศักยภาพนิสิต

  • นำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เสนอผลงาน The 1st Asian NIR Conference 2008 และเยี่ยมชมโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่น
japan1
  • นำนิสิตปริญญาโทของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลี
DSC07461
  • ร่วมกับคณาจารย์ของภาควิชาในการนำนิสิตบัณฑิตศึกษาไปนำเสนอผลงานที่ประเทศเวียดนามในการประชุมทางวิชการด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค  SPISE 2009
IMG_1956

Comments are closed.